Aktualnie trwa XII edycja programu.

Formularz rejestracyjny

„Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Wszystkie pola są wymagane.

Cel złożenia formularza zgłoszenia

Rodzaj placówki

Dane do kontaktu:

(ważne jest wpisanie poprawnej, pełnej nazwy placówki do dokumentów wg. wzoru. Szkoła Podstawowa nr 15 w Górze Kalwarii)
(gdzie będą Państwo zamieszczali informacje o realizacji Programu)

Koordynator programu w placówce

(kontakt z Państwem będzie odbywał się głównie za pośrednictwem poczty e-mail )

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” (zwanego dalej programem lub programem „Twoje dane – Twoja sprawa”), informacje o jego realizacji będą zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/tdts.

Będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu adres e-mail wyznaczonego koordynatora programu.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Można się z nami kontaktować w ramach programu w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: tdts@uodo.gov.pl
 3. telefonicznie: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, tel. (22) 531 04 55.
 4. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych za pośrednictwem:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 3. poczty elektronicznej: iod@uodo.gov.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Prezesa UODO w interesie publicznym, które polega na:

 • upowszechnianiu w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci, wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych;
 • upowszechnianiu wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o spoczywających na nich obowiązkach z zakresu ochrony danych osobowych.

Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a następnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO w związku z przepisami ww. ustawy w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w celu przygotowania sprawozdania z realizacji XII edycji Programu, ale również mogą być przetwarzane w celu wysłania zaproszenia do udziału w kolejnej edycji programu oraz ewentualnego zaproszenia do wystąpienia podczas planowanego szkolenia, które będzie organizowane w kolejnej edycji programu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe zamieszczone ww. Formularzu zgłoszenia, mogą być ujawnione jego Partnerom tj. Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73, w celu organizacji warsztatów edukacyjnych w ramach programu.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w ramach XII edycji programu przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane tj. od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku oraz do trzech miesięcy po zakończeniu XII edycji programu jedynie w celu sporządzenia dokumentacji podsumowującej – sprawozdania końcowego, wysłania zaproszeń do uczestnictwa w kolejnej edycji programu oraz ew. wysłania zaproszeń do wystąpienia podczas szkolenia, organizowanego w ramach kolejnej edycji programu, a także – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez okres 25 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w ramach XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zarejestrowanie placówki do udziału w programie.

© UODO 2017-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.